170100, Тверь, ул.Советская, д.10
Тел: (4822) 34-37-38
Для корреспонденции: info@tvereparhia.ru  
Информационный отдел: tvereparhia@list.ru
Вернуться на новый сайтПодать записку


Акафист всем святым, в земли Русской просиявшим.

Акафист всем святым, в земли Русской просиявшим.

Кондак 1

Избра́ннии от Бо́га святи́и уго́дницы, в земли́ Ру́сской просия́вшии, и Це́рковь на́шу я́ко зве́зды све́тлыя украси́вшии, ве́рою соше́дшеся днесь, восхваля́ем пречестну́ю па́мять ва́шу. Вы же, я́ко иму́щии дерзнове́ние ко Спа́су, от вся́ких бед нас свободи́те, зову́щих: Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Икос 1

А́нгелов и челове́ков Тво́рче и Царю́, отве́рзи ны́не гре́шная уста́ на́ша досто́йно воспе́ти вся святы́я Твоя́, благода́тию Твое́ю в земли́ Ру́сской просия́вшия и Тебе́, Бо́га на́шего, благоче́стием свои́м просла́вившия, да с любо́вию зове́м им такова́я:

Ра́дуйтеся, апо́столи Христо́ви Андре́е, Варфоломе́е и Си́моне Канани́те, до преде́л на́ших доше́дшии и и́стину Ева́нгельскую в них возвести́вшии;

ра́дуйтеся, Фео́доре со ю́ным Иоа́нном, первому́ченицы Ру́сстии, пре́жде просвеще́ния страны́ на́шея за Христа́ пострада́вшии.

Ра́дуйся, О́льго равноапосто́льная, тьму язы́чества све́том Христо́вым озари́вшая;

ра́дуйся, равноапо́стольный Влади́мире, земли́ Ру́сския сла́вный крести́телю.

Ра́дуйся, Михаи́ле, Це́ркве Ру́сския первосвяти́телю и правосла́внаго благоче́стия и чи́на в земли́ на́шей насади́телю;

ра́дуйся, Иларио́не прему́дрый, о Зако́не и Благода́ти Сло́ва ди́внаго списа́телю.

Ра́дуйтеся, Бори́се и Гле́бе, страстоте́рпцы святи́и, в же́ртву чи́сту себе́ Бо́гови прине́сшии;

ра́дуйтеся, святи́и кня́зи Яропо́лче и И́горю, кровьми́ свои́ми зе́млю Ру́сскую ороси́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 2

Ви́дев Госпо́дь ско́рби и утесне́ния ма́лаго слове́снаго ста́да Своего́, в земли́ на́шей от и́дольскаго злоче́стия озлобля́ема, кре́пкую по́мощь Свою́ дарова́, да посрами́вше прельще́ние вра́жие, лю́дие Его́ в ве́ре Христо́вой утвердя́тся и непреста́нно пою́т Ему́: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум разу́мных ве́ка сего́ отвергая́ и объюро́девшую прему́дрость прему́дрых погубля́я, прия́л еси́, Го́споди, я́коже пло́д кра́сный от но́ваго вертогра́да Твоего́, земли́ на́шея, вся́ святы́я, в ней просия́вшия; и́хже де́лание ны́не восхваля́юще, ублажа́ем их та́ко:

Ра́дуйся, Лео́нтие священному́чениче, страны́ Росто́вския просвети́телю;

ра́дуйтеся, Иса́ие, Игна́тие, Фео́доре и Иа́кове, гра́да Росто́ва святи́телие.

Ра́дуйся, Ку́кшо, земли́ вя́тичей благове́стниче и священному́чениче;

ра́дуйтеся, Ни́кито и Иоа́нне, и про́чии святи́телие Новагра́да Вели́каго, в дому́ Прему́дрости Бо́жия просия́вшии.

Ра́дуйся, Кири́лле, святи́телю Ту́ровский, сло́ва Бо́жия изря́дный пропове́дниче;

ра́дуйся, Евфроси́ние, гра́ду По́лоцку ра́дование и де́вам сия́ние.

Ра́дуйтеся, Ефре́ме преподо́бне, Новото́ржский просвети́телю, со святы́ми Моисе́ем и Гео́ргием, бра́тиями свои́ми;

ра́дуйтеся, свети́льницы Вя́земстии, Арка́дие ди́вный со Иулиани́ею пресла́вною.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 3

Си́ла Бо́жия, в не́мощех челове́ческих соверша́ющаяся, укрепля́ше вас, святи́и уго́дницы, в земли́ на́шей Бо́гови многообра́зне послужи́вшии, Ему́же ку́пно с ва́ми вы́ну пое́м: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́ще облежа́щ нас толи́к о́блак свиде́телей, все мно́жество святы́х в земли́ на́шей просия́вших, торжеству́ем ра́достно и духо́вно весели́мся, принося́ще им хвале́бное сие́ пе́ние:

Ра́дуйся, Си́моне, Влади́мирския и Су́здальския земли́ святи́телю и хра́мов Бо́жиих усе́рдный зижди́телю;

ра́дуйтеся, Фео́доре, Иоа́нне и Диони́сие, святи́телие Су́здальстии и чудотво́рцы.

Ра́дуйтеся, преподо́бнии Евфи́мие и Евфроси́ние, Су́здаля зве́зды пресве́тлыя;

ра́дуйся, Му́ромския страны́ просвети́телю Константи́не, со ча́ды твои́ми Михаи́лом и Фео́дором.

Ра́дуйтеся, Пе́тре и Февро́ние, Му́ромстии чудотво́рцы, со Иулиани́ею пра́ведною и ми́лостивою;

ра́дуйся, Васи́лие святи́телю, в Му́роме поноше́ние ло́жное прие́мый и в Ряза́нь преесте́ственно приплы́вый.

Ра́дуйтеся, Ники́то Сто́лпниче и Дании́ле, ме́ртвых погреба́телю, Переясла́вля Зале́сскаго украше́ние;

ра́дуйся, Богому́дре кня́же Андре́е Боголюбский, суету́ ми́ра сего́ презре́вый и яви́вый преди́вное смире́ние.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 4

Бу́ря нече́стия идолобо́жнаго, а́ще и восстава́ше в земли́ на́шей на Це́рковь Христо́ву правосла́вную, оба́че потопи́ти ю́ не возмо́же: досе́ле бо стои́т в чи́не свое́м, побе́дно пою́щи Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шаша святи́и сладча́йший глас Христо́в, ко спасе́нию призыва́ющий, и Того́ и́го благо́е чрез все житие́ свое́ поне́сше, ны́не поко́й безболе́зненный и ве́чный в ра́йских оби́телех обрето́ша. Сего́ ра́ди слы́шат от нас такова́я:

Ра́дуйтеся, Анто́ние и Феодо́сие преподо́бнии, святы́я Ла́вры Ки́ево-Пе́черския устрои́телие и жития́ и́ноческаго в земли́ на́шей основа́телие;

ра́дуйтеся, Али́пие, нача́льниче иконопи́сцев ру́сских, и Ага́пите, врачу́ безме́здный.

Ра́дуйтеся, Не́сторе, достопа́мятных дея́ний списа́телю, и Иоа́нне многострада́льный, со всем ли́ком преподо́бных Пече́рских, от Го́спода просла́вленных;

ра́дуйся, И́ове, Ла́вры Поча́евския украше́ние, со все́ми уго́дники и чудотво́рцы Волы́нскими.

Ра́дуйтеся, Анто́ние, Иоа́нне и Евста́фие, Лито́встии му́ченицы, огню́ служи́ти отве́ргшиися и стра́даньми свои́ми мно́гия лю́ди ко Христу́ приве́дшии;

ра́дуйся, Иси́доре пресви́тере, со всем собо́ром му́ченик в Ю́рьеве гра́де Ливо́нстем, от лати́н за ве́ру правосла́вную пострада́вших.

Ра́дуйся, Афана́сие, игу́мене Бре́стский, преподобному́чениче преди́вный;

ра́дуйся, му́чениче младе́нче Гаврии́ле, во страда́ниих лю́тых просия́вый.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

 

Кондак 5

Боготе́чныя зве́зды, зе́млю на́шу благода́тию озаря́ющия, восхваля́ем уго́дники Бо́жия: о́вии бо во святи́тельстве, друзи́и же во и́ночестве, ини́и во юро́дстве Христа́ ра́ди подвиза́хуся; вси же преподо́бием и пра́вдою Бо́гу послужи́ша, Ему́же согла́сно пое́м: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше просия́вших в земли́ Ру́сской святы́х Бо́жиих неосла́бное терпе́ние в ве́це сем и на Небесе́х сла́ву неизрече́нную, са́ми себе́ и друг дру́га к подража́нию тем поощря́ти потщи́мся, зову́ще им:

Ра́дуйся, Се́ргие, Ра́донежский чудотво́рче, оби́тели Святы́я Тро́ицы основа́телю, и́ноков нача́льниче и за всю зе́млю на́шу те́плый моли́твенниче;

ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане Валаа́мстии и Арсе́ние Коне́вский, мона́хов наста́вницы и инове́рных просвети́телие.

Ра́дуйся, Анто́ние Ри́млянине, от оте́чествия твоего́, в Новгра́д Вели́кий на ка́мени преплы́вый и та́мо о́браз и́ноческаго жития́ яви́вый;

ра́дуйся, Варлаа́ме, Ху́тынский чудотво́рче, Новагра́да похвало́ и всея́ страны́ на́шея свети́льниче.

Ра́дуйтеся, Зоси́мо, Савва́тие и Ге́рмане, зве́зды и́ночества пресве́тлыя, со все́ми преподо́бными Солове́цкими;

ра́дуйся, Алекса́ндре Сви́рский, Святы́я Тро́ицы таи́нниче пресла́вный.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Кири́лле, я́ко крин процветы́й в пусты́ни;

ра́дуйся, и вся Фиваи́да ру́сская: пусты́ни и де́бри Олоне́цкия, Белоезе́рския и Волого́дския, свято́е и сла́вное преподо́бных отце́в мно́жество возрасти́вшия.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 6

Пропове́дницы ве́ры Христо́вы и благоче́стия христиа́нскаго бы́сте, святи́и, на земли́; те́мже ны́не на небесе́х с весе́лием предстоя́ще Христу́, немо́лчно пое́те Ему́: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ли есте́ нам, святи́и, многоразли́чными да́ры оби́льно укра́шени, и́миже венча́ вас Подвигополо́жник Христо́с. Прибега́юще бо к вам не всу́е тружда́емся, Бо́жию благода́ть и ми́лость наде́ющеся улучи́ти моли́твами ва́шими. Сего́ ра́ди вопие́м вам:

Ра́дуйтеся, честни́и страда́льцы Черни́говстии Михаи́ле и Фео́доре, веле́нию мучи́телеву не повину́вшиися и Еди́ному Бо́гу то́чию поклоня́вшиися;

ра́дуйтеся, Алекса́ндре Не́вский и Андре́е Боголю́бский, Гео́ргие же и Гле́бе, Влади́мирстии чудо́творцы, ве́ры ревни́телие и защи́тницы.

Ра́дуйся, му́чениче Авраа́мие, во гра́де Бо́лгаре за Христа́ пострада́вый и град Влади́мир украси́вый;

ра́дуйся, Дании́ле, гра́да Москвы́ покрови́телю, роди́тельскаго благослове́ния насле́дниче.

Ра́дуйтеся, Арсе́ние, святи́телю Тверски́й, благове́рнии кня́же Михаи́ле и княги́не А́нно Ка́шинская, моли́твенницы на́ши;

ра́дуйтеся, преподо́бне Авраа́мие и му́чениче Мерку́рие, Смоле́нстии чудотво́рцы.

Ра́дуйтеся, Паи́сие и Кассиа́не, гра́ду У́гличу засту́пницы преми́лостивии;

ра́дуйся, преподо́бне Ирина́рше, в затво́ре и вери́гах Го́сподеви благоугоди́вый.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 7

Хотя́ще спасе́ние ве́чное улучи́ти, святи́и ско́рбным и те́сным путе́м Христу́ после́доваша и Ему́ еди́ному угожда́ти потща́шася, и ны́не, лице́м к лицу́ Того́ во сла́ве зря́ще, воспева́ют Ему́: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вая свети́ла, правосла́вную Це́рковь украша́ющая, зрим вся святы́я земли́ на́шея, и в ве́ре на́шей утвержда́емся, о спасе́нии бо на́шем пред Бо́гом хода́тайствуют; те́мже вопие́м им:

Ра́дуйся, Пе́тре, вели́кий святи́телю, первопресто́льниче Моско́вский;

ра́дуйся, Алекси́е святи́телю, свобожде́ния земли́ Ру́сския те́плый хода́таю и лю́дем Бо́жиим цели́телю преди́вный.

Ра́дуйся, Ио́но, па́ствы твоея́ наста́вниче и предста́телю;

ра́дуйся, Фили́ппе, царя́ неи́стовства облича́вый и сего́ ра́ди лю́те убие́нный.

Ра́дуйся, священному́чениче Ермоге́не, прославле́нию Каза́нския ико́ны Богома́тере послужи́вый и за ве́ру правосла́вную ду́шу свою́ положи́вый;

ра́дуйся, пресла́вный Ти́хоне, патриа́рше и испове́дниче, в годи́ну лю́тую за Це́рковь подвиза́выйся.

Ра́дуйтеся, Васи́лие, Иоа́нне и Макси́ме, Моско́встии чудотво́рцы, блаже́ннии юро́ди Христа́ ра́ди, подви́жницы нело́жнии и моли́твенницы те́плии;

ра́дуйтеся, пра́ведне Алекси́е, до́брый па́стырю, и Матро́но блаже́нная, скорбя́щим утеше́ние.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 8

Стра́нно е́сть неве́рным ви́дети, ка́ко си́ла Бо́жия в не́мощи соверша́ется; мы же, и́стинную Христо́ву ве́ру тве́рдо содержа́ще, сла́ве святы́х на́ших возра́дуемся и Го́споду, прославля́ющему их, непреста́нно и усе́рдно воспои́м: Аллилу́иа.

Икос 8

Вся отло́жше попече́ния жите́йская и саме́х себе́ отве́ргшеся, неукло́нно Христу́ после́довасте, присноблаже́ннии; не мо́жет язы́к изобрази́ти и воспе́ти досто́йно ве́ру ва́шу и любо́вь, труды́ и боле́зни, терпе́ние и злострада́ния, и́миже в ра́дость Го́спода своего́ внидо́сте. Сего́ ра́ди восхваля́ем вас си́це:

Ра́дуйтеся, Ни́коне Ра́донежский, преподо́бнаго Се́ргия прее́мниче, и Михе́е смире́нный, и Са́вво Звенигоро́дский, и Стефа́не Ма́хрищский, и про́чии ученицы́ Се́ргиевы, мно́гих оби́телей и́ноческих устрои́телие;

ра́дуйтеся, Мака́рие Каля́зинский и соиме́нный ему́ У́нженский, в по́двизех Бо́гу угоди́вшии.

Ра́дуйся, Ни́ле Столобе́нский, в моли́твах и труде́х неусы́пно подвиза́выйся;

ра́дуйся, ди́вный Ни́ле, ску́дость ски́тскую возлюби́вый и пусты́ню Со́рскую слеза́ми напои́вый.

Ра́дуйся, Ио́сифе, о́тче Во́лоцкий, монасты́рскаго чи́на ревни́телю;

ра́дуйтеся, Пафну́тие Бо́ровский, па́дших исправи́телю, с Ти́хоном, Калу́жским чудотво́рцем, внутрь ду́ба обита́вшим.

Ра́дуйся и ты, Серафи́ме преподо́бне, ра́досте на́ша, подви́жниче Саро́вский пречу́дный;

ра́дуйтеся, Льве, Мака́рие, Амвро́сие, Варсоно́фие и вси ста́рцы О́птинстии, лю́дем Бо́жиим духоно́снии наста́вницы.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 9

Всяк по́двиг и вся́ку доброде́тель испра́висте, святи́и, о́браз христиа́нскаго благоче́стия лю́дем в себе́ показа́вше, я́ко да ви́дяще ва́ша до́брая дела́, просла́вят Отца́ на́шего, И́же на Небесе́х, пою́ще Ему́: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́й худо́жество превозше́дше, святи́и благода́тную си́лу ве́ры Христо́вы житие́м и по́двиги свои́ми всему́ ми́ру яви́ша, благода́тию Бо́жиею неуста́нно неви́димаго врага́ попира́юще. Сего́ ра́ди зове́м:

Ра́дуйся, Стефа́не святи́телю, Пе́рмския страны́ апо́столе сла́вный;

ра́дуйтеся, того́ прее́мницы Гера́симе и Пити́риме священному́ченицы и Ио́но, Усть-Вы́мстии чудо́творцы.

Ра́дуйся, Три́фоне преподо́бне, страну́ Вя́тскую от злове́рия и́дольскаго ко Христу́ приведы́й;

ра́дуйся, Три́фоне, Пече́нгский чудотво́рче, оби́тели твоея́ похвало́, во тьму язы́ческую стран полу́нощных свет ве́ры Христо́вы принесы́й.

Ра́дуйтеся, Гу́рие, Варсоно́фие и Ге́рмане, гра́да Каза́ни и всех окре́стных стран свети́ла пресве́тлая;

ра́дуйтеся, язы́ков просвети́телие, Инноке́нтие чу́дный и Софро́ние прему́дрый, Ирку́тстии святи́телие, со Иоа́нном Тобо́льским, добро́тами ва́шими вся Сиби́рския страны́ озари́вшии.

Ра́дуйтеся, Инноке́нтие, святи́телю Моско́вский и Ге́рмане преподо́бне, равноапосто́льное служе́ние во Аме́рице соверша́вшии;

ра́дуйся, святи́телю Нико́лае, Це́ркве Правосла́вныя во стране́ Япо́нстей ди́вный насади́телю.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ лю́ди земли́ на́шея, дарова́л еси́ им, Го́споди, вся святы́я в ней просия́вшия, я́ко о́бразы жития́ спаси́тельнаго, и хода́таи, и помо́щники, да благодаря́ще Тебе́ вопию́т: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ есте́ и заступле́ние всем, с ве́рою к вам прибега́ющим, святи́и. Вам бо даде́ся благода́ть всем тре́бующим поле́зная дарова́ти: неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, в напа́стех су́щим избавле́ние, да воспои́м вам такова́я:

Ра́дуйтеся, Все́володе кро́ткий и Довмо́нте кре́пкий, гра́ду Пско́ву сте́ны необори́мыя;

ра́дуйтеся, Ника́ндре пустынножи́телю и Евфроси́не препо́добне, во стране́ Пско́встей подвиза́вшиися.

Ра́дуйся, Проко́пие блаже́нне, град твой Устю́г от каменоме́тныя ту́чи изба́вивый;

ра́дуйся, Симео́не пра́ведный, Верхоту́рский моли́твенниче и всей земли́ Ура́льстей утвержде́ние.

Ра́дуйтеся, блаже́ннии юро́ди Христа́ ра́ди, Нико́лае и Фео́доре Новогра́дстии и Иси́доре Росто́вский, непра́вды обличи́телие и прему́дрости ве́ка сего́ посрами́телие;

ра́дуйся, Ксе́ние мужеу́мная, гра́ду Свята́го Петра́ засту́пнице кре́пкая.

Ра́дуйся, преди́вный Иоа́нне, Кроншта́дтский моли́твенниче и чудотво́рче;

ра́дуйся, блаже́нный Па́вле Таганро́гский, ми́лостивый во узах су́щим уте́шителю.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 11

Пе́ние сие́ хвале́бное и благода́рственное прии́мите от нас, уго́дницы Бо́жии: к вам бо прибега́юще, на предста́тельство и по́мощь ва́шу упова́ем, Бо́гу же вопие́м: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоза́рныя лучи́ по́двиг ва́ших многообра́зных вся́ку ду́шу христиа́нскую освети́вше, ко умиле́нию и ре́вности о спасе́нии побужда́ют, вам же пе́ти подвиза́ют такова́я:

Ра́дуйся, Митрофа́не, Воро́нежская похвало́, святи́телю препро́стый и душ води́телю ко Христу́ прему́дрый;

ра́дуйся, Ти́хоне, Задо́нский чудотво́рче, медоточи́вая уста́, Христо́ва Ева́нгелия веща́телю сладча́йший.

Ра́дуйся, Феодо́сие, святи́телю Черни́говский, свети́льниче преизря́дный;

ра́дуйся, Росси́йский Златоу́сте, Росто́вский святи́телю Дими́трие, жития́ святы́х собра́вый и в назида́ние всем написа́вый;

Ра́дуйся, Иоаса́фе, моли́твенниче Белогра́дский и благоче́стия ревни́телю вели́кий;

ра́дуйся, Питири́ме, страны́ Тамбо́вския архиере́ю и хода́таю пред Бо́гом неле́ностный.

Ра́дуйся, Игна́тие прему́дре, цевни́це духо́вная, де́лания у́мнаго ревни́телю;

ра́дуйся, Феофа́не, затво́рниче Вы́шенский, оте́ческих писа́ний прелага́телю.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 12

Благода́ть у Го́спода испроси́те нам, святи́и уго́дницы Бо́жии, да си́лою и де́йствием Свята́го Ду́ха огражда́еми, избе́гнем па́губы, ересе́й и раско́ла, правосла́вно пою́ще всегда́: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще вели́кий и пресве́тлый полк ваш, вси святи́и в земли́ на́шей просия́вшии, благода́рне велича́ем просла́вльшаго вас Го́спода, Его́же ми́лость и проще́ние нам гре́шным испроси́те, да усе́рдно вопие́м вам:

Ра́дуйся, священному́чениче Кли́менте, епи́скопе Ри́мский, по́двиг твой во стране́ на́шей сконча́вый;

ра́дуйтеся, священному́ченицы седмочи́сленнии, кровьми́ ва́шими в Херсо́нисе Таври́честем Це́рковь Христо́ву утверди́вшии.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Паи́сие, в Горе́ Святе́й и преде́лех Молда́вских подвиза́выйся и Добротолю́бие свяще́нное на язы́к слове́нский преложи́вый;

ра́дуйся, преди́вне Силуа́не, Афо́ну удобре́ние и Росси́и похвало́ и заступле́ние.

Ра́дуйся, Иоа́нне Шанха́йский и Сан-Франци́сский чудотво́рче, о́бразе непреста́нныя моли́твы и милосе́рдия;

ра́дуйтеся, святи́и земли́ на́шея, во благове́стии Христо́ве потруди́вшиися и Це́рковь Правосла́вную в Сиби́ри, Аме́рице, Кита́и и Япо́нии насади́вшии.

Ра́дуйтеся, Влади́мире Ки́евский, Вениами́не Петрогра́дский, Пе́тре Крути́цкий и Кири́лле Каза́нский, священному́ченицы но́вии, в годи́ну гоне́ний пострада́вшии и кро́вию свое́ю Це́рковь Ру́сскую утверди́вшии;

ра́дуйтеся, святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы и вси новому́ченицы Це́ркве Ру́сския, за Христа́ ду́ши положи́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ру́сской просия́вшии.

Кондак 13

О́, уго́дницы Бо́жии святи́и, в земли́ Ру́сской просия́вшии! Всечестну́ю па́мять ва́шу ны́не почита́юще, к ва́шему моли́твенному предста́тельству и заступле́нию прибега́ем, да ва́шими моли́твами изба́вимся в сем ве́це от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к и от внеза́пныя сме́рти, и в бу́дущем сподо́бимся спасе́ние улучи́ти, и ве́чных благ наслажде́ние, ку́пно с ва́ми а́нгельски пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Молитва из Минеи. Автор: свт. Афанасий Ковровский

Возврат к списку